Kaartide taotlemise ja kasutamise tingimused

Viimati muudetud 08.07.2021

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad järgnevate kaartide taotlemise, väljastamise ja kasutamise tingimused (edaspidi: Kaart või Kaardid):
(a) Õpilaspilet, üliõpilaspilet, personalikaart ja eeltoodud kaartide mobiilirakenduses virtuaalkujul kuvatud virtuaalkaart (edaspidi eeltoodud koos nimetatud ka kui kaart või kaardid); ja
(b) Avatud akadeemia õpilase kaart, Eksternkaart, Lubakaart, Külalisõppejõukaart ja Külastajakaart.
1.2 Kaartide valmistamise eest vastutab ja Kaarte väljastab Eestis Koolisüsteemide OÜ, registrikoodiga 11458311 ja aadressiga L.Koidula 11-8, 10125, e-posti aadressiga info@koolisysteemid.ee (edaspidi: KS).
1.3 Lisaks käesolevatele Tingimustele reguleerivad Kaartidega seonduvat ka muud tingimused, mis on kättesaadavaks tehtud MinuKool infosüsteemis aadressil www.minukool.ee (edaspidi: Infosüsteem) või mõnel teisel viisil KSi poolt (edaspidi käesolevad Tingimused ja muud lepingutingimused: Leping). Juhul, kui KSi poolt teatavaks tehtud tingimuste vahel esineb vasturääkivusi, kohaldatakse neid tingimusi, mis reguleerivad vastavat asjaolu täpsemalt.
1.6 Käesolevad Tingimused ei kohaldu volitatud väljastate poolt kaartide väljastamisele ja selliste kaartide kasutamisele – nendele kohalduvad vastava volitatud väljastaja tingimused.

2. KAARDI TAOTLUSE ESITAMINE

2.1 Kaarti on õigustatud taotlema füüsilisest isikust Kasutaja, kes vastab dokumendis „Nõuded Õpilaspileti, Üliõpilaspileti, Eksternkaardi, Personalikaardi, Lubakaardi, Külalisõppejõukaardi ja Külastajakaardi saajale“ toodud tingimustele (edaspidi: Nõuded), mis on kättesaadavad Infosüsteemis. KSil on õigus Nõudeid igal ajal omal äranägemisel muuta.
2.2 Kaardi taotlemiseks vajaliku staatuse olemasolu kontrollitakse asjakohastest andmebaasidest (nt Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) ning ka Infosüsteemi andmebaasist). Juhul, kui Kasutaja staatuse tuvastamine asjakohaste andmebaaside alusel pole võimalik, tuleb Kasutajal esitada KSile staatuse tõendamiseks vastav tõend.
2.3 Kaardi taotlemiseks tuleb esitada KSile taotlus:
(a) elektrooniliselt Infosüsteemis (autoriseerimine aadressil www.minukool.ee);
(b) KSi poolt kehtestatud vormis paberkandjal või õppeasutuses, kui see on vastavas õppeasutuses võimalik);
2.4 Kaarditaotlused jagunevad:
(a) esmakordse kaardi taotlus (edaspidi: Esmataotlus) – taotlus Kaardi väljastamiseks kõikidel juhtudel, v.a. Asendustaotluse ja Pikendustaotluse (vt mõisted all) esitamise korral;
(b) asenduskaardi taotlus (edaspidi: Asendustaotlus) – taotlus väljastamaks olemasoleva kehtiva Kaardi asemele sama kehtivusajaga uus samaliigiline Kaart;
(c) taotlus olemasoleva Kaardi kehtivuse pikendamiseks (edaspidi: Pikendustaotlus) – taotlus pikendamaks varasemalt väljastatud Kaardi kehtivusaega. Pikendustaotlust saab esitada kõige varem 3 kuu jooksul enne olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppu ja kõige hiljem 1 kuu jooksul pärast olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppemist.
2.5 Olemasolevaks Kaardiks punkti 2.4 mõttes loetakse Kaarti, mille andmed on kantud Infosüsteemi andmebaasi.
2.6 Kasutaja peab taotluse täitmisel ja esitamisel järgima KSi juhiseid (olgu need nt Infosüsteemis või teisiti teatavaks tehtud) ning esitama kõik nõutavad andmed – sh aadressi, kuhu Kaart saadetakse (kui on tellitud füüsiline plastikkaart). Kaardi saatmisele võib rakenduda postitasu.
2.7 Sealjuures tuleb taotluse käigus Kasutajal valida taotletava Kaardi tüüp, milline valik võib olla piiratud sõltuvalt Kasutajast (nt õpilane ei saa valida õpetaja Kaarti). Kui Kasutaja soovib kaarti, siis tuleb Kasutajal valida, kas ta soovib seda saada virtuaalsel kujul (mida saab kuvada mobiilirakenduses) või füüsilisel kujul (nn plastikkaart). Kasutaja saab aru, et erinevate Kaartide funktsionaalsused võivad olla erinevad – näiteks ei pruugi virtuaalkaart omada kõiki füüsilise kaardi funktsionaalsusi, vastavat on täpsemalt selgitatud Infosüsteemis.
2.8 Kasutaja kohustub Kaardi taotluses esitama vaid tõeseid andmeid ja nõustuma kõigi taotluses esitatud Kaardi väljastamise tingimustega.
2.9 Juhul, kui taotluse esitab Kasutaja eest tema seaduslik esindaja (nt lapse isa või ema), siis kinnitab taotluse esitamisega vastav isik enda esindusõigust.
2.10 Kasutaja saab taotleda ja tingimuste täitumisel väljastatakse talle üks kehtiv sama tüübiga Kaart (Kaarditüübid on loetletud ülal punktis 1.1). Kasutajal ei ole võimalik taotleda ega saada mitut sama- ega eritüübilist Kaarti. Siiski on Kasutajal õigus taotleda ja saada lisaks olemasolevale füüsilisel kujul olevale kaardile virtuaalkaart ning olemasolevale virtuaalkaardile lisaks füüsilisel kujul olev kaart – sellisel juhul tuleb esitada KSile uus taotlus ning tasuda uuesti Väljastustasu (vt mõiste all).

3. VÄLJASTUSTASU

3.1 Kaardi taotlemisel tuleb tasuda Kaardi väljastustasu (edaspidi: Väljastustasu) KSi poolt pakutavates maksekeskkondades, kui taotluse esitajale ei ole teisiti teatavaks tehtud (näiteks teatud juhtudel võib Väljastustasu või osa sellest tasuda õppeasutus). Väljastustasule võib lisanduda teenustasu vastavalt Kasutaja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
3.2 Kasutaja kohustub enne taotluse esitamist ja Väljastustasu maksmist veenduma, et taotluses esitatu (sh taotletav Kaart) vastab tema tegelikule soovile.
3.3 Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kasutajal vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
3.4 Väljastustasu määrad kehtestab KS ja need on nähtavad KSi hinnakirjast.
3.5 KSil on õigus määrata erinevad Väljastustasud sõltuvalt taotluse tüübist, s.o kas tegemist on Esmataotluse, Asendustaotluse või Pikendustaotlusega; või sõltuvalt Kaardi tüübist. Samuti on KSil õigus Väljastustasusid muuta, tehes vastavasisulise muudatuse enda hinnakirjas. Kasutajale kehtib Väljastustasu, mis on avaldatud Taotluse esitamise hetkel, v.a juhtudel, kui vale Väljastustasu avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Kasutaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale summa).
3.6 Kui Kasutaja on enda põhjustatud vea tõttu tasunud KSile väljastustasu suuremas summas kui nõutud, on KSil õigus lahutada tagasimakstavast summast ülekande teenustasu vastavalt panga hinnakirjale.
3.7 KS ei vastuta Taotluse esitamisel Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4. KAARDI VÄLJASTAMINE NING KÄTTESAAMINE

4.1 Kaardi valmistamise ja väljastamise aluseks on taotluse nõuetekohane KSie esitamine, Väljastustasu laekumine (juhul, kui seda nõuti) ja KS-poolne taotluse rahuldamine.
4.2 Kaardi väljastamise aluseks võib olla ka seadusest või muust õigusaktist tulenev alus vastavale isikule kaardi väljastamiseks.
4.3 KSil on õigus keelduda Kaardi väljastamisest, kui taotlus või Kasutaja ei vasta kehtestatud nõuetele, Väljastustasu on maksmata või kui Kasutaja on rikkunud mõnda Lepingust tulenevat tingimust.
4.4 Füüsilisel kujul Kaardi valmistamine ja kohaletoimetamine võtab üldjuhul aega kuni 10 tööpäeva, aga maksimaalselt kuni neli nädalat. Vastav Kaart saadetakse postiga taotluses märgitud kontaktaadressile või tehakse kättesaadavaks KSi kontoriruumides (vastavalt taotluses soovitule).
4.6 Juhul, kui Taotlus esitati kolmanda osapoole mobiilirakenduse kaudu, siis tehakse Kaart virtuaalsel kujul kättesaadavaks vastavas mobiilirakenduses.
4.7 Kaardi kahjustumise või kadumise risk läheb Kasutajale üle Kaardi kättesaamisest.
4.8 Kaardi kättesaamisel kohustub Kasutaja kohe kontrollima Kaardi vastavust lepingutingimustele – sh kontrollima, kas tegemist on õige Kaardi tüübiga ning kas Kaardil olevad andmed on korrektsed. Mittevastavusest tuleb KSi viivitamatult, kuid hilisemalt ühe kuu jooksul kättesaamisest teavitada.
4.9 Kui Kasutaja on taotlemise käigus sisestanud oma postiaadressi ebaõigesti (mistõttu on Kaart hiljem postis kaotsi läinud) ning Kasutaja on tasunud nii Kaardi väljastamise kui ka postitasu eest, siis peab Kasutaja Asendustaotluse esitamisel tasuma uuesti nii Kaardi kui ka postitasu eest.

5. KAARDI OMAND JA KASUTAMINE

5.1 Kaart väljastatakse konkreetsele isikule (Kasutajale) ja vaid Kaardile märgitud isik (Kasutaja) on õigustatud Kaarti kasutama. Kaardi kasutamine selleks õigust mitteomava isiku poolt on kriminaalkorras karistatav.
5.2 Kaardi omand kuulub KSile. Kasutajal on Kaardi ja sellest tulenevate õiguste kasutusõigus vastavalt Lepingule Kaardi kehtivuse ulatuses.
5.3 Kasutaja kohustub:
(a) kasutama Kaarti heas usus ja kooskõlas Lepinguga ning kehtivate õigusaktidega;
(b) hoidma Kaarti järeletegemise, muutmise, kõrge temperatuuri, mehaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja vms toime eest;
(c) mitte andma Kaarti edasi kolmandale isikule (v.a selle kehtivuse kontrollimiseks ja isikusamasuse tuvastamiseks);
(d) hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada Personalikaardi või mistahes muu Kaardi või MinuKool kaubamärgi või KSi mainet;
(e) viivitamatult teavitama KSi ning deaktiveerima Kaardi Infosüsteemis, kui Kaart on kaotatud, muutunud kasutuskõlbmatuks või muul sarnasel asjaolul, mis takistab Kaardi kasutamist või loob ohu selle väärkasutamiseks;
(f) järgima Kaardi õppeasutusesisesel kasutamisel vastava õppeasutuse kehtestatud tingimusi. Juhul kui Leping ja õppeasutuse kehtestatud tingimused on omavahel vastuolus, kohustub Kasutaja lähtuma Lepingus sätestatust.
5.4 KS ei vastuta kahju eest, kui ta on ebaõige teate alusel Kaardi deaktiveerinud.
5.5 Kaardi Kasutaja on kohustatud soodustuse saamiseks esitama Pakkujale oma Kaardi kehtivuse kontrolliks. Kehtivuse kontroll võib toimuda nii visuaalselt kui elektroonilise päringu tegemisega Infosüsteemi (või muusse asjakohasesse) andmebaasi. Pakkujal on õigus keelduda Kaardi esitanud isikule Kaardi tagastamisest, kui tal on põhjendatud kahtlus, et nimetatud isikul puudub õigus Kaarti kasutada või kui Kaart ei kehti. Pakkuja kohustub edastama Kaardi KSile, kes selgitab välja, kas isik oli õigustatud Kaarti kasutama või kas Kaart kehtib.
5.6 KS ei vastuta Pakkuja tegevuse või tegevusetuse eest.
5.7 KSil on õigus ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta pakkuda Kasutajale Kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid (edaspidi: Lisafunktsioonid) ja/või lõpetada nimetatud Lisafunktsioonide pakkumine. Sealjuures on KSil õigus lisada füüsilisele Kaardile puutevaba kiip, mis võimaldab Kaardi kasutamist õppeasutuse läbipääsusüsteemides “võtmekaardina”, sööklas “arvestuskaardina”, raamatukogus ’’elektroonilise lugejapiletina’’.

6. KAARDI KEHTIVUS

6.1 Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud), v.a kui see on ennetähtaegselt deaktiveeritud.
6.2 KSil on õigus ise Infosüsteemis Kaart deaktiveerida – eelkõige juhul, kui KSile saab teatavaks, et Kaart on kaotatud, muutunud kasutuskõlbmatuks või kui Kasutaja on mõnda Lepingu tingmust rikkunud. KS ei vastuta mistahes tagajärgede või kahju eest, mis tekkis Kaardi deaktiveerimise tõttu, kui KSil oli Lepingu alusel õigus Kaart deaktiveerida.
6.3 Kaartide üldised kehtivusajad on järgnevad:
(a) Õpilaspilet kehtib kokku 3 õppeaastat ning igal õppeaastal pikendatakse Kaart vastava kleebisega, millele on kantud kehtivusaeg kuni järgneva õppeaasta 1. oktoobrini;
(b) Üliõpilaspilet kehtib kokku 4 õppeaastat ning igal õppeaastal pikendatakse Kaart vastava kleebisega, millele on kantud kehtivusaeg kuni järgneva õppeaasta 1. oktoobrini;
(c) Eksternkaart kehtib ühe õppeaasta, s.o väljastamisest kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini;
(d) Personalikaart kehtib väljastamisest 5 aastat ja selle kehtivusaega arvestatakse kalendrikuu täpsusega.
6.4 Kaardi Kasutaja kohustub:
(a) mitte kasutama Infosüsteemi andmebaasis deaktiveeritud Kaarti ning tagastama selle viivitamatult KSile; ja
(b) mitte kasutama kehtivuse kaotanud või kasutamiskõlbmatuks muutnud Kaarti. Kasutaja on kohustatud sellise Kaardi hävitama viisil, mis välistab Kaardi kasutamise võimaluse – sealhulgas tuleb Kaardi hävitamisel tagada Kaardil olevate andmete loetamatuks muutmine (nt lõigates Kaardi tükkideks).

7. MINUKOOL INFOSÜSTEEMI KASUTAMINE

7.1 Infosüsteem on elektrooniline Kaartide haldamise keskkond, milles jäädvustatakse kõik Kaardi taotlemisel ja elektroonilisel kasutamisel kogutavad andmed. Kasutaja kohustub:
(a) Infosüsteemi kasutamisel (aga samuti ka Lisafunktsioonide kasutamisel) järgima kõiki KSi antud juhiseid, sh KSi poolt kehtestatud kasutusjuhendeid;
(b) hoidma hoolikalt Infosüsteemi kasutajakonto kasutamiseks vajalikke autoriseerimisvahendeid ning tegema kõik vajaliku, et tagada nende konfidentsiaalsus ja turvalisus; ja
(c) mitte kasutama Infosüsteemi ebamoraalsetel või ebaseaduslikel viisidel või eesmärkidel.
7.2 Kasutaja vastutab kõigi tema kasutajakontolt esitatud tahteavalduste eest.
7.3 Juhul, kui Infosüsteemis on teadlikult esitatud mittenõuetekohane taotlus või muul viisil kuritarvitatud Infosüsteemi kasutusõigust, on KSil õigus piirata või lõpetada vastava Kasutaja juurdepääsuõigus Infosüsteemile.

8. VASTUTUS

8.1 KS ja Kasutaja vastutatavad teineteise ees Lepingu rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses, välja arvatud juhul, kui Lepingus on teisiti märgitud.
8.2 KS vastutab Kasutajale tekitatud kahju eest üksnes juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletusega. Mistahes juhul ei vastuta KS mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu ning Lepinguvälise kahju eest (sh puhtmajandusliku kahju eest).
8.3 Igal juhul on KSi kogu vastutus Kasutaja ees piiratud 50 euro suuruse summaga.
8.4 KS ei vastuta kolmandate isikute eest, sh volitatud väljastajate ja Pakkujate tegevuse või tegevusetuse eest.
8.5 KS ei taga Infosüsteemi alatist kättesaadavust. KS võib Infosüsteemi funktsionaalsusi jms elemente omal äranägemisel muuta. KS ei taga, et Infosüsteem ühildub Kasutaja kasutatava tarkvara ja/või riistvaraga või et Infosüsteem on igal ajal vaba kõikidest vigadest või pahavarast. KS võib katkestada Infosüsteemi kättesaadavuse omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks, teatades sellest mõistlikult ette.
8.6 Kaardi kaotamise, varguse või muul viisil Kasutaja tahtevastaselt tema valdusest väljumise puhul vastutab Kasutaja kogu kahju eest, mis on kuni Kaardi deaktiveerimiseni tekkinud.
8.7 Lepingu rikkumise puhul on KSil õigus:
(a) deaktiveerida Kaart;
(b) keelduda Kaardi väljastamisest;
(c) nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi 320 eurot;
(d) nõuda rikkumisega KSile tekitatud ning leppetrahvi summat ületava kahju hüvitamist.
8.8 KS võib rakendada eespool märgitud õiguskaitsevahendeid koos või eraldi. Samuti ei piira eespool märgitu KSi õigust rakendada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

9. TAGANEMINE JA PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

9.1 Iga Kaardi jaoks kasutatakse spetsiaalset seerianumbrit ja iga Kaart valmistatakse lähtuvalt konkreetse Kasutaja isikuandmest (pilt, nimi, jne). Seega ei ole Kasutajal õigust lepingust taganeda ning Kaardist pärast selle tellimist loobuda. Samuti ei ole Kasutajal õigust Väljastustasu ja muude tasutud kulude tagastust nõuda. See kehtib nii füüsilisel kujul Kaartide kui ka virtuaalkaartide puhul.
9.2 Kasutaja annab käesolevate Tingimustega nõustudes ja Kaarti taotledes sõnaselge nõusoleku selle väljastamiseks ning ühtlasi kinnitab, et ta saab aru, et kaotab Kaardi taotlemisega sellest taganemise õiguse (nagu eelmises punktis kirjeldatud).
9.3 Juhul, kui KSi väljastatud Kaart ei vasta Lepingutingimustele, on Kasutajal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, kui see ei ole välistatud õigusaktide ja/või Lepingu tingimustega: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
9.4 KS ei vastuta Kaardi Lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kasutaja tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Kaardi mittesihipärasest kasutamisest.
9.5 Pretensiooni saab esitada e-posti teel aadressile info@koolisysteemid.ee. Pretensioonis tuleb märkida pretensiooni esitanud isiku nimi, kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Kaardil ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning Kaardi tellimist tõendav dokument. KS vastab pretensioonile hiljemalt 15 päeva jooksul kättesaamisest. Kui 15 päeva jooksul pole võimalik pretensioonile vastata, teavitab KS sellest Kasutajat, põhjendab viivitust ja määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks. Kui KS jätab pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, põhjendab KS seda kirjalikult.
9.6 Lepingu alusel tekkivad vaidlused lahendatakse heatahtlikult läbirääkimiste teel.
9.7 Juhul, kui Kasutaja ei ole pretensiooni korral nõus KSi pakutava lahendusega, on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole kohtuväliseks vaidluse lahendamiseks (Endla 10A, 10142 Tallinn; https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine; e-posti aadress: avaldus@komisjon.ee). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Samuti on Kasutajal õigus pöörduda tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise platvormi poole (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET).

10. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

10.1 Leping jõustub alates hetkest, kui Lepingu pooled on selle tingimustega nõustunud ja on sõlmitud tähtajatuna.
10.2 Kasutaja võib Lepingu igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades vastavast soovist KSile, saates vastavasisulise avalduse KSi e-postile info@koolisysteemid.ee.
10.3 KSil on õigus Leping koheselt üles öelda, kui Kasutaja rikub oluliselt Lepingut või kui Kasutaja ei vasta Nõuetele.
10.4 Leping lõppeb automaatselt Kaardi deaktiveerimisel või kehtivuse lõppemisel. Lepingu tingimused, mis olemuslikult kehtivad ka pärast Lepingu lõppemist (nt ülal punktis 6.4 toodud kohustused), kehtivad edasi ka pärast Lepingu lõppemist.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1 Kõik Kaardi taotluses märgitud andmed salvestatakse Infosüsteemi andmebaasis, mis kuulub KSile. Kasutaja kinnitab isikuandmete edastamisel, et on tutvunud isikuandmete töötlemise korraga (kättesaadavad https://www.minukool.ee/Kasutajale/tingimused-ja-nouded/isikuandmete-tootlemise-tingimused/).
11.2 Lisafunktsioonide kasutamisel jäädvustatakse Kaardi kasutuslogi Infosüsteemi andmebaasis – ka nende isikuandmete töötlemist reguleerivad ülaltoodud privaatsustingimused.

12. MUU

12.1 Lepingule, sellest tulenevatele õiguslikele suhetele ja vaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2 Infosüsteemis võib olla linke muude isikute rakendustele või veebilehtedele (edaspidi: Kolmandate isikute lehed). Kolmandate isikute lehtedel võivad kehtida Lepingust erinevad tingimused ja põhimõtted, mille rakendamist ei saa KS kontrollida. KS ei vastuta Kolmandate isikute lehtede sisu ning seal kehtivate tingimuste eest. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma Kolmandate isikute lehtedel kehtivate tingimustega.
12.3 KSil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, kui KS peab seda omal äranägemisel vajalikuks, mh siis, kui Tingimuste muutmise tingib tehniline või sisuline areng, soov Kasutajatele paremat või täiendavat teenust osutada või on vajadus osutatava teenuse tingimusi täpsustada. Muudetud Tingimused hakkavad kehtima:
(a) kui Kasutaja on andnud oma aktiivse nõusoleku muudetud Tingimustele; või
(b) hilisemalt 30 päeva pärast muudetud Tingimuste teatavakstegemist Infosüsteemis. Kui Kasutaja ei nõustu Tingimuste muutmisega ning ta pole andnud aktiivset nõusolekut, on tal õigus 30 päeva jooksul pärast muudatuste teatavakstegemist Kaart tagastada, taotleda Kaardiandmete kustutamist Infosüsteemi andmebaasist ning Leping üles öelda. Kui Kaardi kasutaja seda 30 päeva jooksul ei tee, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
12.4 Kui mõni Tingimustes toodud säte on tühine, siis asendatakse see kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.
12.5 Õigusjõudu omab üksnes käesolevate Tingimuste eestikeelne tekst. KSil on õigus tõlkida Tingimusi ka teistesse keeltesse nendest arusaamise hõlbustamise eesmärgil, kuid need ei oma õigusjõudu.

Kaardi taotlemiseks logi sisse

  • ID-kaart
  • Pangalink