Kaartide taotlemise ja kasutamise tingimused

Tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad ISIC õpilaspileti, Eesti õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, Eesti üliõpilaspileti, ITIC õpetajakaardi, IYTC noortekaardi, Eksternkaardi, Personalikaardi, Lubakaardi, Külalisõppejõukaardi ja Külastajakaardi (edaspidi koos nimetatuna Kaardid) taotlemise, väljastamise ja kasutamise tingimused.ISIC õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, ITIC õpetajakaardi ja IYTC noortekaardi (edaspidi ISIC-kaardid) väljastamise ainulitsents Eesti Vabariigis kuulub MTÜ-le Eesti Üliõpilaskondade Liit (edaspidi Liit). Liidu loa alusel väljastavad ISIC- ja ITIC-kaarte ka AS SEB pank ja AS Swedbank (edaspidi volitatud väljastajad). Käesolevad Tingimused kohalduvad võrdselt nii Liidu kui ka volitatud väljastajate poolt väljastatud Kaartidele.

  1. KAARDI TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE

1.1. Kaardi omand kuulub Liidule. Kaardi taotlejale kuulub kaardi ja sellest tulenevate õiguste kasutusõigus Kaardi kehtivusaja piires.

1.2. Kaardi väljastamise aluseks on Kaarti saama õigustatud isiku elektrooniliselt MinuKool infosüsteemis (autoriseerimine aadressil www.minukool.ee)või Liidu poolt kehtestatud formaadis paberkandjal esitatud nõuetekohaselt täidetud taotlus, samuti seadusest vms õigusaktist tulenev alus isikule kaardi väljastamiseks. Kaardi taotleja kohustub Kaardi taotluses esitama vaid tõeseid andmeid ja nõustuma kõigi taotluses esitatud Kaardi väljastamise tingimustega.

1.3. Kaarti on õigustatud taotlema isik, kes vastab dokumendis „Nõuded ISIC õpilaspileti, Eesti õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, Eesti üliõpilaspileti, ITIC õpetajakaardi, IYTC noortekaardi, Eksternkaardi, Personalikaardi, Lubakaardi, Külalisõppejõukaardi ja Külastajakaardi saajale“ toodud tingimustele (edaspidi Nõuded), mis on kättesaadavad aadressil www.minukool.ee. Kaardi taotlemiseks vajaliku staatuse olemasolu kontrollitakse Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) ning paralleelselt ka MinuKool andmebaasist.

1.4. Kaarditaotlused jagunevad:

(a) asenduskaardi taotlus (“Asendustaotlus”), s.o taotlus, mille alusel väljastatakse isikule olemasoleva kehtiva Kaardi asemele sama kehtivusajaga uus samaliigiline kaart;

(b) pikendatud kehtivusajaga kaardi taotlus (“Pikendustaotlus”), s.o hiljemalt 3 kuu jooksul enne olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppu ja 1 kuu jooksul pärast olemasoleva Kaardi kehtivusaja lõppemist esitatud taotlus, mille alusel pikendatakse isikule varasemalt esitatud Kaardi kehtivusaega;

(c) esmakordse kaardi taotlus (“Esmataotlus”), s.o kõigil juhtudel, v.a. Asendustaotluse ja Pikendustaotluse esitamise juhtumil, esitatav taotlus. Olemasolevaks Kaardiks käesoleva punkti tähenduses loetakse Kaarti, mille andmed on kantud MinuKool andmebaasi.

1.5. Kõik Kaardi taotluses märgitud andmed salvestatakse MinuKool andmebaasis. Minukool andmebaas kuulub Liidule. Kaardi taotleja nõustub Kaardi taotluse esitamisel taotluses toodud isikuandmete töötlemisega MinuKool isikuandmete töötlemise tingimustes (kättesaadaval aadressil www.minukool.ee) sätestatud korras ja isikute poolt.

1.6. Isik saab taotleda ja talle väljastatakse üks kehtiv sama kaarditüübiga Kaart. Kaarditüübid on ISIC õpilaspilet, Eesti õpilaspilet, ISIC üliõpilaspilet, Eesti üliõpilaspilet, ITIC õpetajakaart, IYTC noortekaart, Eksternkaart, Personalikaart, Lubakaart, Külalisõppejõukaart ja Külastajakaart.

1.7. Kaardi taotlemisel tuleb taotlejal tasuda Kaardi väljastustasu, v.a kui kaarditüübile ei ole rakendatud väljastustasu. Väljastustasu määrad kehtestab Liit. Liidul on õigus diferentseerida Kaardi väljastustasu Asendus-, Pikendus- ja Esmataotluse lõikes. Volitatud väljastajal on õigus muuta Liidu kehtestatud väljastustasu vaid kokkuleppel Liiduga. Kui taotleja on enda põhjustatud vea tõttu tasunud Eesti Üliõpilaskondade Liidule väljastustasu suuremas summas kui nõutud, on Eesti Üliõpilaskondade Liidul õigus lahutada tagasimakstavast summast makse teenustasu vastavalt panga hinnakirjale.

1.8. Liidul on õigus kokkuleppel õppeasutusega kehtestada kõigile õppeasutusega seotud ISIC-kaardi taotlejatele kaardi taotlemisel tagatisraha maksmise kohustus. Tagatisraha eesmärk on tagada ISIC-kaardi kasutaja poolt kaardi tagastamine pärast selle kasutamiseks õiguse kaotamist (nt töö- või õppesuhte lõppemisel).

1.9. Tagatisraha hoiustajaks on Liit.

1.10. Tagatisraha tagastatakse ISIC-kaardi kasutajale või tema poolt märgitud isikule juhul, kui ISIC-kaart tagastatakse Liidule või volitatud väljastajale 2 (kahe) kuu jooksul selle deaktiveerimisest MinuKool andmebaasis (“Tagastusperiood”). Juhul kui ISIC-kaarti ei tagastata Tagastusperioodil, on Liidul õigus keelduda tagatisraha tagasimaksmisest.

1.11. Liidul on õigus tasaarvestada kõik oma nõuded Kaardi kasutaja vastu tagatisraha tagastamise nõudega.

  1. KAARTIDE KASUTAMINE

2.1. Kaart väljastatakse konkreetsele isikule ja vaid Kaardile märgitud isik on õigustatud Kaarti kasutama (“Kaardi kasutaja”). Kaardi kasutamine selleks õigust mitteomava isiku poolt on kriminaalkorras karistatav.

2.2. Kaardi kasutaja kohustub Kaarti kasutama heas usus ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega (ISIC õpilaspileti, Eesti õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, Eesti üliõpilaspileti puhul ennekõike õpilas- ja üliõpilaspileti kasutamist reguleerivate õigusaktidega) ja hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada ISIC, ITIC, IYTC, Personalikaardi või MinuKool kaubamärgi mainet.

2.3. Kaardi kasutaja kohustub Kaardi kaotamisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest, samuti muudest asjaoludest, mis takistavad Kaarti kasutada või loovad ohu selle väärkasutamiseks, viivitamatult Liitu või Kaardi väljastanud volitatud väljastajat teavitama ning deaktiveerima Kaardi MinuKool infosüsteemis (autoriseerimine aadressil www.minukool.ee).

2.4. Liit ei vastuta kahju eest, kui ta on heas usus ebaõige teate alusel Kaardi deaktiveerinud.

2.5. Liit või volitatud väljastaja võib Kaardile lisada puutevaba kiibi, mis võimaldab Kaardi kasutamist õppeasutuse läbipääsusüsteemides “võtmekaardina”, sööklas “arvestuskaardina”, raamatukogus ’’elektroonilise lugejapiletina’’ jne (edaspidi Lisafunktsioonid). Lisafunktsioonide kasutamisel jäädvustatakse Kaardi kasutuslogi MinuKool andmebaasis. Nimetatud andmete töötlemise korra kehtestab MinuKool isikuandmete töötlemise tingimused (kättesaadaval aadressil www.minukool.ee).

2.6. Kaardi kasutaja kohustub järgima Kaardi õppeasutusesisesel kasutamisel Kooli kehtestatud tingimusi. Juhul kui Tingimused ja õppeasutuse kehtestatud tingimused on omavahel vastuolus, kohustub Kaardi kasutaja lähtuma Tingimustes sätestatust.

2.7. ISIC-kaartidega on võimalik saada õpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele suunatud soodustusi ISIC-/ITIC-/IYTC-soodustuste pakkujate (edaspidi Pakkuja) juures enam kui 120 riigis. Kaardi kasutaja on kohustatud soodustuse saamiseks esitama Pakkujale oma Kaardi kehtivuse kontrolliks. Kehtivuse kontroll võib toimuda nii visuaalselt kui elektroonilise päringu tegemisega MinuKool andmebaasi. Pakkujal on õigus keelduda Kaardi esitanud isikule Kaardi tagastamisest, kui tal on põhjendatud kahtlus, et nimetatud isikul puudub õigus Kaarti kasutada. Pakkuja kohustub edastama Kaardi Liidule, kes selgitab välja, kas isik oli õigustatud Kaarti kasutama.

2.8. Liit ja volitatud väljastaja ei vastuta Pakkuja tegevuse eest.

2.9. Kaarti, mis on MinuKool andmebaasis deaktiveeritud, ei tohi kasutada. Deaktiveeritud Kaart tuleb viivitamatult tagastada Liidule või Kaardi väljastanud volitatud väljastajale.

2.10. Kaardi kasutaja on kohustatud hoidma Kaarti järeletegemise, muutmise, kõrge temperatuuri, mehaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest.

  1. KAARDI KEHTIVUS

3.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

3.2. Kaartide üldised kehtivusajad:

3.2.1. ISIC-kaardid (v.a IYTC noortekaart) kehtivad õppeaasta algusest kuni järgmise, ülejärgmise või üleülejärgmise kalendriaasta lõpuni, v.a juhul kui kaart väljastatakse 01.01 – 31.07. Sellisel juhul kehtib kaart käesoleva kalendriaasta lõpuni;

3.2.2. Eesti õpilaspilet kehtib 3 õppeaastat ning igal õppeaastal pikendatakse kaarti vastava kleebisega, millele on kantud kehtivusaeg kuni järgneva õppeaasta 1.oktoobrini;

3.2.3. Eesti üliõpilaspilet kehtib 4 õppeaastat ning igal õppeaastal pikendatakse kaarti vastava kleebisega, millele on kantud kehtivusaeg kuni järgneva õppeaasta 1. oktoobrini;

3.2.3. Eksternkaart kehtib ühe õppeaasta, s.o väljastamisest kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini;

3.2.4. Personalikaart kehtib väljastamisest 5 aastat, kehtivusaega arvestatakse kalendrikuu täpsusega.

3.2.5. IYTC noortekaart kehtib alates väljastamisest 1, 2 või 3 kalendriaastat, kehtivusaega arvestatakse kalendrikuu täpsusega.

  1. MINUKOOL INFOSÜSTEEM

4.1. MinuKool infosüsteem kujutab endast elektroonilist Kaartide haldamise keskkonda, milles jäädvustatakse kõik Kaardi taotlemisel ja elektroonilisel kasutamisel Kaardi kasutaja teavitatud nõusoleku alusel kogutavad andmed (MinuKool andmebaas).

4.2. Kaardi kasutaja kohustub järgima MinuKool infosüsteemi kasutamisel infosüsteemi ja Lisafunktsioonide kasutamise kohta Liidu kehtestatud kasutusjuhendeid.

4.3. Kaardi kasutaja kohustub hoidma hoolikalt MinuKool infosüsteemi kasutajakonto kasutamiseks vajalikke autoriseerimisvahendeid ning tegema kõik vajaliku, et tagada nende konfidentsiaalsus ja turvalisus.

4.4. Kaardi kasutaja vastutab kõigi tema kasutajakontolt edastatud tahteavalduste eest.

4.5. Liit või volitatud väljastaja võtavad täitmiseks vaid nõuetekohaselt esitatud taotlused. Juhul kui Kaardi kasutaja on esitanud MinuKool infosüsteemis teadlikult mittenõuetekohase taotluse või muul viisil kuritarvitanud talle antud infosüsteemi kasutusõigust, on Liidul või volitatud väljastajal õigus piirata või lõpetada Kaardi kasutaja juurdepääsuõigus infosüsteemile.

  1. VASTUTUS

5.1. Kaardi kaotamise, varguse või muul viisil kaardi kasutaja tahte vastaselt tema valdusest väljumise puhul vastutab Kaardi kasutaja kogu kahju eest, mis on kuni Kaardi deaktiveerimiseni tekkinud.

5.2. Tingimuste punktides 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 4.2, 4.3 ja 4.5 sätestatud nõuete rikkumisel on Liidul õigus: (a) deaktiveerida Kaart; (b) keelduda Kaardi kasutajale ja/või rikkujale Kaardi väljastamisest; (c) nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi 320 eurot; (d) nõuda rikkumisega Liidule tekitatud ning leppetrahvi summat ületava kahju hüvitamist. Liit võib rakendada eespool märgitud õiguskaitsevahendeid koos või eraldi. Samuti ei piira eespool märgitu Liidu õigust rakendada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  1. MUU

6.1. Liidul on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, edastades Kaardi kasutajale MinuKool infosüsteemis sellekohase teate 1 (üks) kuu ette.

6.2. Kui Kaardi kasutaja ei nõustu muudatustega, on tal õigus 30 päeva jooksul õigus Kaart tagastada ja taotleda Kaardiandmete kustutamist MinuKool andmebaasist. Kui Kaardi kasutaja seda 30 päeva jooksul ei tee, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.

6.3. Liidul on õigus avaldada MinuKool andmebaasis jäädvustatavat infot kolmandale isikule, kellel on õigus infot saada tulenevalt MinuKool isikuandmete töötlemise tingimustest. Kaardi kasutaja kinnitab, et on nendega tutvunud ja nõus.

Kaardi taotlemiseks logi sisse

  • ID-kaart
  • Pangalink